ОБЩИ УСЛОВИЯ НА ИНТЕРНЕТ МАГАЗИН LITELUXEROSES.COM ЗА ПОЛЗВАНЕ НА ПРЕДОСТАВЯНИТЕ ОТ ТЪРГОВЕЦА УСЛУГИ

I. ПРЕДМЕТ Чл. 1. Настоящите общи условия са предназначени за регулиране на отношенията между търговското дружество „ЛайтЛуксБутик“ ЕООД, наричано по-долу за краткост ТЪРГОВЕЦ, и клиентите, наричани по-долу ПОЛЗВАТЕЛИ на електронния магазин „www.liteluxeroses.com”, наричан по-долу МАГАЗИН.

ІІ. ДАННИ ЗА ТЪРГОВЕЦА

Чл. 2. Информация съгласно Закона за електронната търговия и Закона за защита на потребителите:

  • Наименование на ТЪРГОВЕЦА: „ЛайтЛуксБутик“ ЕООД.
  • Вписван в търговския регистър под ЕИК: 204245636.
  • Седалище и адрес на управление: Република България, град София, кв. Витоша ул. Борис Арсов 6, ет. 4 ап. 83
  • Данни за кореспонденция: град София, кв. Витоша ул. Борис Арсов 6, ет. 4 ап. 83

e-mail: liteluxe.roses@gmail.com, тел.: +359 877  04 04 12

 · Надзорни органи: - Комисия за защита на личните данни Адрес: гр. София, ул. "Иван Евстатиев Гешов" № 15, тел.: (02) 940 20 46 факс: (02) 940 36 40, еmail: kzld@government.bg, kzld@cpdp.bg, уеб сайт: www.cpdp.bg - Комисия за защита на потребителите Адрес: 1000 гр. София, пл."Славейков" №4А, ет.3, 4 и 6, тел.: 02 / 980 25 24 факс: 02 / 988 42 18, гореща линия: 0700 111 22, уеб сайт: www.kzp.bg

 

III. ХАРАКТЕРИСТИКИ НА МАГАЗИНА

Чл. 3. МАГАЗИНЪТ e електронен магазин, достъпен на адрес в Интернет „www.liteluxeroses.com, чрез който ПОЛЗВАТЕЛИТЕ имат възможност да сключват договори за покупко-продажба и доставка на предлаганите в МАГАЗИНА стоки,  включително: да извършат регистрация и създаване на профил за преглеждане на МАГАЗИНА и използване на допълнителните услуги за предоставяне на информация; да извършват електронни изявления във връзка със сключването или изпълнението на договори с ТЪРГОВЕЦА чрез интерфейса на страницата, достъпна в Интернет; да получават информация за нови стоки предлагани в МАГАЗИНА; да преглеждат стоките, техните характеристики, цени и условия за доставка; да бъдат уведомявани за правата, произтичащи от закона предимно чрез интерфейса на страницата на МАГАЗИНА.

Чл. 4. ТЪРГОВЕЦЪТ доставя стоките и гарантира правата на ПОЛЗВАТЕЛИТЕ, предвидени в закона, в рамките на добросъвестността и възприетите в практиката, потребителското или търговското право критерии и условия.

 Чл. 5. (1) ПОЛЗВАТЕЛИТЕ сключват договор за покупко-продажба на стоките, предлагани от МАГАЗИНА чрез интерфейса на ТЪРГОВЕЦА, достъпен на страницата му в Интернет на адрес www.liteluxeroses.com или друго средство за комуникация от разстояние. (2) По силата на сключения с ПОЛЗВАТЕЛЯ договор за покупко-продажба на стоки, ТЪРГОВЕЦЪТ се задължава да достави и да прехвърли собствеността на ПОЛЗВАТЕЛЯ на определените от него чрез МАГАЗИНА стоки. (3) ПОЛЗВАТЕЛЯ заплаща на ТЪРГОВЕЦА възнаграждение за купените стоки съгласно условията, определени в МАГАЗИНА и настоящите общи условия. Възнаграждението е в размер на цената, обявена от ТЪРГОВЕЦА на адреса на МАГАЗИНА. (4) ТЪРГОВЕЦЪТ доставя заявените от ПОЛЗВАТЕЛИТЕ стоки в сроковете и при условията, определени на страницата на електронния магазин и съгласно настоящите общи условия. (5) Цената за доставката се определя отделно и изрично от цената на стоките.

 Чл. 6. ПОЛЗВАТЕЛИТЕ и ТЪРГОВЕЦЪТ се съгласяват, че всички изявления помежду им във връзка със сключването и изпълнението на договора за покупко- продажба могат да бъдат извършвани по електронен път и чрез електронни изявления по смисъла на Закона за електронния документ и електронния подпис и чл. 11 от Закона за електронната търговия.

 

 

IV. СКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОР ЗА ПОКУПКО-ПРОДАЖБА И ИЗПОЛЗВАНЕ НА МАГАЗИНА

 Чл. 7. (1) Сключването на договор за покупко-продажба на предлагани в МАГАЗИНА стоки се предхожда от изпращане на заявка от страна на ПОЛЗВАТЕЛЯ. Заявката може да бъде изпратена чрез: интернет страницата на МАГАЗИНА – www.liteluxeroses.com ; електронната поща на ТЪРГОВЕЦА – liteluxe.roses@gmail.com; фейсбук страницата на МАГАЗИНА - LiteLuxeRoses; скайп профила на МАГАЗИНА; телефона на ТЪРГОВЕЦА – 0877040412 . (2) Направените извън МАГАЗИНА заявки за покупка на стоки трябва да съдържат следната информация: трите имена на ПОЛЗВАТЕЛЯ; код на ваучер (попълва се, ако има такъв); желаният за купуване продукт (наименование на продукта и каталожен номер); адрес за получаване на пратката (населено място, област, точен адрес или до офис на спедиторската фирма); телефон и електронна поща на ПОЛЗВАТЕЛЯ.

(3) След получаване на заявката, ТЪРГОВЕЦЪТ се свързва с ПОЛЗВАТЕЛЯ за потвърждение и приемане на заявката.

Чл. 8. Подаването на заявка за покупка на стоки в МАГАЗИНА единствено с регистрация в сайта.

 Чл. 9.[H1]  (1) Когато ПОЛЗВАТЕЛЯТ иска да закупи даден продукт от МАГАЗИНА, натиска намиращия се до избрания артикул бутон „Добавяне към количката“. Ако иска да премахне даден продукт от количката, да промени количеството му или да премине към финализиране на заявката, натиска бутона, на който е изобразена количка. До него е посочено колко продукти са добавени в нея и каква е общата стойност на продуктите в количката. С натискането на бутона „Към Сметка“ стартира оформянето на заявката. ПОЛЗВАТЕЛЯТ въвежда адреса и начина, по който иска да бъде доставена купената стока. С натискане на бутона „Кликнете ТУК, за да потвърдите поръчката си!“ процедурата по заявяване на покупко-продажба се финализира. (2) След получаване на заявката, ТЪРГОВЕЦЪТ се свързва с ПОЛЗВАТЕЛЯ за потвърждениeто й. (3) ТЪРГОВЕЦЪТ издава фактура на името на ПОЛЗВАТЕЛЯ за предварително заплащане на цената на стоката. Плащането се извършва по сметката[H2]  на първия, опомената в издадената фактура. Фактурата се изпраща по електронен път. (4)След получаване на плащането, ТЪРГОВЕЦЪТ изпраща на ПОЛЗВАТЕЛЯ поръчания от него продук, не по-рано от 24 часа.

10. (1) ПОЛЗВАТЕЛЯТ може да направи свой профил в МАГАЗИНА и чрез него да заявява закупуването на избрани стоки. (2) Името и паролата за отдалечен достъп се определят от ПОЛЗВАТЕЛЯ, чрез регистрация по електронен път в сайта на ТЪРГОВЕЦА. (3) С попълване на данните си и натискане на бутона "Регистрация”, ПОЛЗВАТЕЛЯТ декларира, че е запознат с тези общи условия, съгласен е с тяхното съдържание и се задължава безусловно да ги спазва. (4) При извършване на регистрацията ПОЛЗВАТЕЛЯТ се задължава да предостави верни и актуални данни. Той своевременно актуализира данните, посочени в регистрацията си, в случай на промяна. (5) В случай че за регистрация на ПОЛЗВАТЕЛЯ се използва профил в уеб социални мрежи или други мрежи, страна по договора е лицето, което е титуляр на използвания за регистрацията профил в съответната социална или друга мрежа. В този случай ТЪРГОВЕЦЪТ има право на достъп до данните, необходими за идентифициране на ПОЛЗВАТЕЛЯ в съответната социална или друга мрежа.

 

Чл. 11. (1) За сключването на договора за покупко-продажба на стока, ТЪРГОВЕЦЪТ изрично уведомява ПОЛЗВАТЕЛЯ по подходящ начин чрез електронни средства. (2) ТЪРГОВЕЦЪТ изпраща заявените стоки на посочения от ПОЛЗВАТЕЛЯ адрес и начин, като не носи отговорност в случай, че данните на последния са неверни или заблуждаващи.

 

 

V. ОСОБЕНИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ТЪРГОВЕЦА. ЗАЩИТА НА ПОЛЗВАТЕЛИТЕ. Чл. 12. (1) Основните характеристики на предлаганите от ТЪРГОВЕЦА стоки са определени в профила на всяка стока в МАГАЗИНА. (2) Обявените в МАГАЗИНА цени са в български левове, с включен ДДС. В тях не е включена цената за доставката им. (3) Заплащането на закупената стока се осъществява единствено чрез предварително заплащане на стойността на покупката по банков път. (4) Доставката на закупената стока става чрез спедиторска компания. ПОЛЗВАТЕЛЯТ има право да избере следните варианти за доставка: до посочения от него адрес, до офис на спедиторската компания или до АПС. Срокът и цената за доставка на заявената стока зависят от избрания вариант. ТЪРГОВЕЦЪТ предоставя информация за цената и срока на доставките на ПОЛЗВАТЕЛИТЕ в секторите „Доставка и начин на плащане“ в МАГАЗИНА. [H3] 

(5) ТЪРГОВЕЦЪТ се задължава да предоставя в МАГАЗИНА актуална информация по този член, преди сключването на договора за покупко-продажба от страна на ПОЛЗВАТЕЛЯ.

 (6) ТЪРГОВЕЦЪТ има право да определи в МАГАЗИНА стойност на заявката за купуване на стоки, над която ПОЛЗВАТЕЛЯТ няма да дължи цена за доставката им.

13. ПОЛЗВАТЕЛЯТ може, без да дължи обезщетение или неустойка и без да посочва причина, да оттегли своя заявка за покупка на стоки от МАГАЗИНА, до момента на нейното приемане от страна на ТЪРГОВЕЦА.

 

V. ЗАМЯНА И ВРЪЩАНЕ

14. Съобразно чл. 57, ал. 4 ЗЗП и с оглед на изискването на чл. 47, ал. 1, т. 11 ЗЗП ПОЛЗВАТЕЛИТЕ се уведомяват, че разпоредбите на чл. 50-56 от ЗЗП за правото на отказ на потребителя от договора от разстояние на закупена стока от МАГАЗИНА не се прилагат. Поради естеството на продаваните продукти/възможност за влошаване на качеството им и краткия им срок на годност/ ПОЛЗВАТЕЛИТЕ нямат право да се откажат от получената стока.

 

VI. ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ

Чл. 15. (1) ТЪРГОВЕЦЪТ предприема мерки за защита на личните данни на ПОЛЗВАТЕЛЯ съгласно Закона за защита на личните данни. (2) ТЪРГОВЕЦЪТ приема и обявява на сайта си Политика за защита на личните данни, достъпна на адрес www.liteluxeroses.com

 Чл. 16. Във всеки момент, ТЪРГОВЕЦЪТ има право да изисква от ПОЛЗВАТЕЛЯ да се легитимира и да удостовери достоверността на всяко едно от обявените по време на регистрацията обстоятелства и лични данни.

 

VII. ИЗМЕНЕНИЕ И ДОСТЪП ДО ОБЩИТЕ УСЛОВИЯ

Чл. 17. Настоящите общи условия могат да бъдат изменяни от ТЪРГОВЕЦА, за което последният ще уведоми ПОЛЗВАТЕЛИТЕ на МАГАЗИНА.

Чл. 18. ТЪРГОВЕЦЪТ публикува тези общи условия на адрес www.liteluxeroses.com, заедно с всички допълнения и изменения в тях.

 

VIII. ДРУГИ УСЛОВИЯ

Чл. 19. Евентуалната недействителност на някоя от разпоредбите на тези общи условия няма да води до недействителност на целия договор.

Чл. 20. За неуредените в този договор въпроси, свързани с изпълнението и тълкуването на този договор, се прилагат законите на Република България.

 Чл. 21. Настоящите общи условия влизат в сила от дата 01.02.2017г.

ПОЛИТИКА ЗА ЛИЧНИ ДАННИ

Чл. 1. (1) „ЛайтЛуксБутик ЕООД“ събира и обработва личните данни на ползвателите на уебсайта на основание чл. 4, ал. 1, т. 2 и т. 3 от Закона за защита на личните данни и по-конкретно въз основа на следното:

Изрично получено съгласие на ползвателя;

Обработването е необходимо за изпълнение на задължения по договор, по който физическото лице, за което се отнасят данните, е страна, както и за действия, предхождащи сключването на договор и предприети по негово искане.

(2) С приемане на общите условия за ползване на услугите, предоставяни от „ЛайтЛуксБутик ЕООД“, Ползвателите изрично се съгласяват, че „ЛайтЛуксБутик ЕООД“ има право да обработва личните им данни, предоставени за целите на изпълнението на услугите.

(3) Считано от 28.05.2018 г., което е началната дата на прилагане на Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 година относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни и за отмяна на Директива 95/46/ЕО (Общ регламент относно защитата на личните данни), съгласието за обработка на личните данни се взема от Ползвателя изрично, в писмен вид и за всеки конкретен случай.

Чл. 2. (1) „ЛайтЛуксБутик ЕООД“ събира и обработва личните данни, предоставени от Ползвателите за целите на предоставяне на Услугите, включително за следните цели:

счетоводни цели;

статистически цели;

защита на информационната сигурност;

обезпечаване на предоставяне на съответната услуга;

разрешаване на спорове между Ползвателите и трети лица;

(2) „ЛайтЛуксБутик ЕООД“ следва следните принципи при обработката на личните данни на Ползвателите.

законност и добросъвестност;

точна определеност на целите на обработката;

съотносимост с целите на обработката;

точност и актуалност

съгласие на Ползвателите за обработка на данните.

Чл. 3. (1) „ЛайтЛуксБутик ЕООД“ не събира и не обработва лични данни, а Ползвателите не предоставят лични данни, които:

разкриват расов или етнически произход;

разкриват политически, религиозни или философски убеждения, членство в политически партии или организации, сдружения с религиозни, философски, политически или синдикални цели;

се отнасят до здравето, сексуалния живот или до човешкия геном.

(2) Ал. 1 не се прилага в случаите по чл. 5, ал. 2 от Закона за защита на личните данни.

Чл. 4. (1) При събирането и обработването на личните данни на Ползвателите, „ЛайтЛуксБутик ЕООД“ осигурява достатъчна степен на защита съобразно развитието на информационните технологии срещу случайно или незаконно унищожаване, или от случайна загуба, от неправомерен достъп, изменение или разпространение, както и от други незаконни форми на обработване.

(2) Ползвателите се задължават да полагат дължимата грижа за съхраняване и защита на личните данни при предоставянето им на „ЛайтЛуксБутик ЕООД“.

(3) Ползвателите се задължават да поддържат актуални личните данни, които предоставят на „Тимаг“.

Чл. 5. В случаите, в които личните данни са получени от Ползвателя, за когото се отнасят, „ЛайтЛуксБутик ЕООД“ има право да му предоставя, след предварителна преценка за необходимостта от предоставянето с цел гарантиране на справедливо обработване на данните по отношение на физическото лице, за всеки конкретен случай, следната информация:

получателите или категориите получатели, на които могат да бъдат разкрити данните;

данните за задължителния или доброволния характер на предоставяне на данните и последиците от отказ за предоставянето им;

информация за правото на достъп и правото на коригиране на събраните данни.

Чл. 6. „ЛайтЛуксБутик ЕООД“ предоставя на Ползвателите достъп до личните данни, събрани в процеса на предоставяне и ползване на услугите.

Чл. 7. ЛайтЛуксБутик ЕООД“ предоставя на Комисията за защита на личните данни, достъп до водените от него регистри и не препятства контрола върху процеса по обработването.

Чл. 8. „ЛайтЛуксБутик ЕООД“ предоставя на държавни органи лични данни на Ползвателите на услугите след изрично писмено нареждане и в предвидените от закона случаи и в обем, който не надвишава целите, за които са поискани.

Чл. 9. След постигане на целите на обработката на личните данни на Ползвателите, „ЛайтЛуксБутик ЕООД“ унищожава данните или ги прехвърля на друг администратор на лични данни при спазване на изискванията на чл. 25, ал. 1 от Закона за защита на личните данни.

Чл. 10. (1) Ползвателите имат право на достъп до личните данни, които се отнасят за тях, като изпратят до „ЛайтЛуксБутик ЕООД“ искане за предоставяне на достъп по електронен път.

(2) „ЛайтЛуксБутик ЕООД“ предоставя достъп само до данните, отнасящи се за съответното физическо лице, което е изпратило искането за предоставяне на достъп.

Чл. 11. (1) Физическото лице, за което се отнасят данните има право по всяко време да изисква от „ЛайтЛуксБутик ЕООД“ следното:

потвърждение за това, дали отнасящи се до него данни се обработват, информация за целите на това обработване, за категориите данни и за получателите или категориите получатели, на които данните се разкриват;

съобщение в разбираема форма, съдържащо личните данни на физическото лице, които се обработват, както и всяка налична информация за техния източник;

информация за логиката на всяко автоматизирано обработване на лични данни, отнасящи се до физическото лице.

(2) Физическото лице, чиито данни се обработват, има право да изисква действията по ал. 1 безплатно, най-много веднъж на всеки 12 месеца.

Чл. 12. Физическото лице, чиито данни се обработват от „ЛайтЛуксБутик ЕООД“ има право по всяко време да поиска от „ЛайтЛуксБутик ЕООД“ следното:

да заличи, коригира или блокира негови лични данни, обработването на които не отговаря на изискванията на Закона за защита на личните данни;

да уведоми третите лица, на които са били разкрити личните му данни, за всяко заличаване, коригиране или блокиране, извършено в съответствие с горното изречение, с изключение на случаите, когато това е невъзможно или е свързано с прекомерни усилия.

Чл. 13. (1) Исканията, отправени до „ЛайтЛуксБутик ЕООД“ съгласно настоящата политика, трябва да съдържат най-малко следното:

име, адрес и други данни за идентифициране на съответното физическо лице;

описание на искането;

предпочитана форма за предоставяне на информацията;

подпис, дата на подаване на заявлението и адрес за кореспонденция.

Чл. 14. (1) „ЛайтЛуксБутик ЕООД“ се произнася по искането на физическото лице съгласно чл. 13, ал. 1 в срок до 14 работни дни от подаването му.

(2) Срокът по ал. 1 може да бъде удължен от „ЛайтЛуксБутик ЕООД“ до 30 работни дни, когато обективно се изисква по-дълъг срок за събирането на всички искани данни и това сериозно затруднява дейността на „ЛайтЛуксБутик ЕООД“.

(3) „ЛайтЛуксБутик ЕООД“ уведомява писмено физическото лице, отправило искането на удовлетворяването му или мотивирано отказва удовлетворяването на искането. Уведомлението се изпраща от „ЛайтЛуксБутик ЕООД“ до физическото лице по пощата с обратна разписка или лично срещу подпис.

(4) Липсата на уведомление от страна на „ЛайтЛуксБутик ЕООД“ до физическото лице по този член ще се смята за отказ.

Чл. 15. Физическото лице, за което се отнасят данните, има право на следното:

да възрази пред „ЛайтЛуксБутик ЕООД“ срещу обработването на личните му данни при наличие на законово основание за това; когато възражението е основателно, личните данни на съответното физическо лице не могат повече да бъдат обработвани;

да възрази срещу обработването на личните му данни за целите на директния маркетинг;

да бъде уведомено, преди личните му данни да бъдат разкрити за пръв път на трети лица или използвани от тяхно име за целите по т. 2, като му бъде предоставена възможност да възрази срещу такова разкриване или използване.

Чл. 16. (1) Физическото лице се съгласява, че „ЛайтЛуксБутик ЕООД“ има право да съхранява информация или получава достъп до информация, съхранена в крайното устройство на получателя на услугите, които „ЛайтЛуксБутик ЕООД“ предлага.

(2) „ЛайтЛуксБутик ЕООД“ осигурява на получателя на услугата възможност по всяко време да получи информация за съхраняваните в крайното устройство данни. Съответното физическо лице упражнява това право чрез запитване по електронна поща до „ЛайтЛуксБутик ЕООД“ и чрез легитимация чрез лична карта.

(3) В случай, че физическото лице не е възразило изрично срещу съхраняването на информация или получаването на достъп до информацията, съхранена в крайното устройство, „ЛайтЛуксБутик ЕООД“ има право да извършва тези действия. Физическото лице може да отправи писмено възражение по електронна поща до „ЛайтЛуксБутик ЕООД“.

Надзорен орган:

Комисия за защита на личните данни
Адрес: гр. София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров“ № 2
тел.: 02/915 35 18, 02/915 35 15, 02/915 35 19, факс: 02/915 35 25
E-mail: kzld@cpdp.bg
Уеб сайт: www.cpdp.bg